Leipzig Opera illustrations by Eiko Ojala

Eiko Ojala, presents illustrations created for Leipzig Opera season 17/18 schedule.

Leipzig Opera illustrations by Eiko Ojala

Leipzig Opera illustrations by Eiko Ojala

Leipzig Opera illustrations by Eiko Ojala

Leipzig Opera illustrations by Eiko Ojala

Full illustrated schedule of Leipzig Opera — on Isuu.